“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Numer umowy o przyznaniu pomocy 00662-6935-UM1110998/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Całkowita wartość projektu: 422 750,39 zł
Wartość dofinansowania: 155 190,00 zł

Tytuł projektu: Wytwarzanie i wprowadzanie na rynek ręcznie wytwarzanych pierogów oraz innych wyrobów mącznych bazujących na tradycyjnych recepturach oraz promocja wprowadzonych produktów.

Cele operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub i rozwój produktów lokalnych. Poprawa dostępu do przetworzonych produktów lokalnych. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub i rozwój produktów lokalnych poprzez zakup wyposażenia, wzrost zatrudnienia oraz wzrost przychodów firmy LABDAR sp. z o.o. sp. komandytowa.

Operacja polegała na rozbudowie kompleksu zespołu restauracyjno-noclegowego Mulk w Miszewku o łącznik wewnątrz którego powstanie zatwierdzony zakład produkcyjny zajmujący się produkcją od surowca produktów mącznych, w tym w głównej mierze pierogów, oraz na wprowadzeniu na rynek i promocji brandu nowo wprowadzanych produktów. Inwestorem planującym przeprowadzenie operacji jest firma LABDAR sp. z o.o. sp. k. W pierwszym etapie operacji przygotowany został projekt budowlany rozbudowy kompleksu obiektów przedłożony do Wydziału Budownictwa Starostwa powiatowego w Kartuzach. W dniu 26 lutego 2018 roku projekt został prawomocnie zatwierdzony a Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Inwestycja odbywać się będzie na działce, której właściciel udzielił Inwestorowi prawa użytkowania na mocy umowy najmu do 1 stycznia 2030 roku z możliwością dalszego przedłużenia. Po zakończeniu prac budowlanych, linia produkcyjna została wyposażona w niezbędny sprzęt produkcyjny. Koszt operacji zaplanowany zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego w części budowlanej oraz zestawieniu ofert dostawców wyposażenia sprzętowego. Zakładane w kosztorysie prace budowlane zostały ukończone a sprzęt dostarczony. Realizację operacji zakończono w styczniu 2020 roku.
Cele operacji zostały zrealizowane poprzez ukończenie prac budowlanych, wyposażenie zakładu, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, wzrost zatrudnienia firmy poprzez zatrudnienie dwóch nowych pracowników produkcyjnych oraz sprzedaż wytwarzanych produktów mącznych.

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej
Rozumiem
x